Referat fra bestyrelsesmøde i september

Referat fra bestyrelsesmøde i september

02-09-2014

Frederikssund den 3. sep. 2014


Deltagere: Torben Christensen, Poul Erik Christiansen, John Drescher, Claus Honoré, Dorte
Dyrmose

Referant: John
Distribution: Bestyrelse, suppleanter, seniorinstruktør.
Bestyrelsesmødet blev afholdt hos John Drescher den 2. september med følgende

dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Økonomi (Dorte) og sponsorer (Claus).
3. Orientering fra Landssekretariatet og andre nyheder.
4. Støtte fra Sjællandstidende til konflikthåndteringskursus.
5. Medlemsstatus.
6. Arrangementer.
a) Kommende sommerhyggefest i september.
b) Nordisk Natteravnsdag lørdag den 13. september.
7. Eventuelt.

Inden mødet startede, overgik Ib Elands plads i bestyrelsen til Torben Christensen. Torben har været suppleant, og blev indkaldt da Ib af personlige årsager ikke længere har overskud til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Ad pkt.1.
 Referatet fra foregående bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2.
 Kassebeholdningen udgør kr. 43.953,56 efter vi har modtaget kr. 1.000,00 fra Sparekassen Sjælland, og 25.000,00 fra Sjællandstidende.
 Der er ikke kommet resultater ud af det sponsoropsøgende arbejde, på trods af et stort stykke arbejde af Claus Honoré og Lone Tøpholm. Der har været masser af positive tilkendegivelser, men ikke nogen indbetalinger til foreningen. Poul Erik vil ved det kommende regionsmøde forhøre sig om hvad de andre foreninger gør, i forbindelse med udstedelse af kvittering for sponsorstøtte.

Ad pkt. 3.
 Landssekretariatet er blevet kontaktet af team "Festivalkampagne Mindre druk - Mere fest".
Vi har ikke reageret på henvendelsen, da Frederikssund Festival ikke umiddelbart ligner de festivaler kampagnen retter sig imod.
 Vi har modtaget et tilbud på tryksager, men det er ikke så interessant, da vi kan få trykt billigere andre steder.
 Kampagnen "Kun med kondom" kører i uge 37, men vi har endnu ikke modtaget materiale fra foreningen "Sex og Samfund".
 Der er kommet en ny version af vores folder, hvor den lokale forening desværre er blevet mindre synlig. Vi blev enige om at folde den anderledes, således at vores
kontaktinformation kommer på forsiden. Poul Erik tager emnet op på regionsmødet.

Ad pkt. 4.
 Poul Erik blev interviewet allerede dagen efter at vi modtog den glædelige nyhed om at vi havde modtaget kr. 25.000,00 fra Sjællandstidende, til et konflikthåndteringskursus. Det resulterede i en rigtig god artikel i Frederiksborg Amts Avis den 21. juni 2014. Vi har senere modtaget et super tilbud på kurset, hvor vi kan få alle de frivillige med for kr. 12.000,00. Vi foreslår den 10. januar med opfølgning den 17. januar, og som alternative datoer den 7. og den 14. marts. Første dag er berammet til syv timer, og opfølgningen tre timer. Vi afventer svar fra kursuslederen.

Ad pkt. 5
 Der er 28 frivillige i Natteravnene Frederikssund. Vi har haft en ny frivillig på prøvetur, som havde henvendt sig via Hovedforeningen. Avisartiklen der blev omtalt i pkt. 4 gav også en henvendelse, men efter endt prøvetur blev det på grund af slidgigt ikke til mere. Vi har en ny der skal på prøvetur den 24. oktober.

Ad pkt. 6.
 a) Det blev besluttet at foreningen betaler drikkevarer til sommerhyggefesten den
5. september.
 b) Vi deltager ligesom sidste år ikke i nogen aktiviteter i forbindelse med Nordisk
Natteravnsdag.

Ad pkt. 7.
 Vi afventer nye jakker, men det trækker ud.
 Det blev besluttet at Claus Honoré er kontaktpunkt ved problemer med at få afviklet ture.
Poul Erik vil informere i et kommende nyhedsbrev. Idéen er at have et "stand-by" hold der kan rykke ud med kort varsel, når der indløber afbud. I første omgang består dette hold kun af Claus, og vi vil senere evaluere på forsøgsordningen når denne har kørt et stykke tid.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet. Næste bestyrelsesmøde er den 22. oktober kl. 19:30 hos Dorte.

På bestyrelsens vegne
John Drescher